Ukens ord: Metafortyper

Mange studenter går gjennom deler eller hele studietiden sin uten å få fullstendig grepet på hva alle ordene og uttrykkene innenfor faget deres betyr. Her i den nye spalten Ukens Ord vil vi prøve å kjapt og enkelt klargjøre en del av det ordforrådet som det ofte er lurt å ha oversikt over som student på HF. Vi vil også gjøre vårt beste for å gjøre definisjonene lettere å forstå og anvende ved hjelp av eksempler. Innleggene vil variere mellom kortere og lengre tekster, samt mellom det humoristiske og det mer praktiske.

I dag er vi i det praktiske hjørnet. Det er lett å gå seg vill i skogen av litteraturvitenskapelige ord og uttrykk. Hva er egentlig forskjellen på metaforer, allegorier og metonymier, for eksempel? Ukens ord er ulike metafortyper og andre beslektede troper og figurer som det er vanlig å ha vansker med å holde fra hverandre. Vi håper denne lille oversikten kan være til hjelp i studiene.

CowardlyLionMetafor: Fra gresk metafora, ‘overføring’. Overføring fra ett betydningsområde til et annet for å hevde eller vise til en likhetsrelasjon. Med en simile sammenligner vi det vi vil beskrive med noe annet, mens med en metafor setter vi det andre i stedet for det vi vil beskrive. Simile: Han gjorde noe ”som en løve”. Metafor: ”Han er en løve”.

Simile: Fra latinsk, ’lik’. Retorisk figur, en eksplisitt sammenligning som åpenbarer en likhet mellom to helt forskjellige ting (en form for analogi), oftest ved bruk av ordet «som»: ”Min elskede er som en rose”. I similer kan sammenligningsordet også være ”lik”, ”liksom”, ”synes som om”, eller ”enn”. Her kan eksempler være «Han er lik en ilter flodhest» eller «Valpen er mer spretten enn en frosk».   

Haiene

Allegori: Av gresk állos ’annen’ og agoreúein ’tale’, ‘å si noe annet, å tale i bilder’. Å uttrykke noe på ett plan som viser entydig til ett annet; også kalt gjennomført billedlig framstilling, utvidet metafor. I romanen Haiene bruker Jens Bjørneboe hvithaien som et symbol på ondskapen som bor i alle mennesker.

Katakrese: Av gresk katakhrastai, ‘bruke fullt ut’. ”Død” metafor; en type metafor som er så velbrukt i språket at vi ikke lenger oppfatter den som en metafor. Forekommer som oftest der et egentlig ord ikke finnes i språket, som for eksempel med ordet ”bordbein”, hvor vi bruker en levende organismes bevegelsesorgan (bein) i analogi med ”det som bordplaten hviler på”. I retorikken betyr katakrese det forhold at et ord brukes i et sammensatt uttrykk på en måte som strider mot ordets egentlige betydning, for eksempel ”halsbrekkende fingerøvelser”.

PestaBesjeling: Metafortype der konkrete ting blir tillagt menneskelige egenskaper. Det kan være dyr, objekter i naturen eller livløse ting, som for eksempel ”katten ga meg et overlegent blikk”, ”orkanen Katrina herjet over New Orleans” eller ”mørket virket truende”.

Personifikasjon: Metafortype der abstrakte fenomener blir tillagt menneskelige egenskaper. For eksempel ”sinnet lyste ut av øynene hans” eller ”aksjemarkedet er i trøbbel”. Kunstneren Theodor Kittelsen har for eksempel personifisert pestsykdommen i illustrasjonene til boka Folkeminne om svartedauden, hvor den blir konkretisert som blant annet en skummel gammel kone. Å personifisere brukes også til dels i samme betydning som inkarnere, for eksempel ”den personifiserte ondskap”, den legemliggjorte ondskap.

BlondeProsopopeia: Av gresk prosopon, ‘ansikt’ og poein ‘skape’. Klassisk retorisk trope som betegner at begreper, ting eller dyr gis menneskelige egenskaper, som i ”Norge kaller!” eller ”den kjærtegnende vinden”. Prosopopeia betegner videre at en fiktiv eller avdød person fremstilles som talende, som for eksempel bruken av Marilyn Monroe i Blonde av Joyce Carol Oates. Å tiltale en avdød person eller fraværende person kalles vanligvis apostrofe.

Antropomorfisme: Uttrykksmåte som presenterer naturen eller dens krefter som menneskelige vesener. Ofte brukt som samlebetegnelse for besjeling, personifikasjon og prosopopeia.

GutterMetonymi: Fra gresk av meta ‘etter’ og onyma ‘navn’; ‘navnebytte’. Benevnelse ved hjelp av noe som er mer eller mindre nært forbundet med det som benevnes. Et pistolskudd og/eller et skrik kan metonymisk indikere et mord. Eller for eksempel ”pressen” for folk som jobber i nyhetsbransjen/journalister. Metonymi skiller seg fra metafor ved at den opererer med nærhet heller enn likhet. Metonymien overfører ikke egenskaper fra ett område til et annet, slik metaforen gjør. I stedet overfører den assosiasjoner, og gir et vink i retning av det som eksakt menes.

Synekdoke: Av gresk sunekdokhe, ’medforståelse’. Benevnelse som erstatter for eksempel del for helhet, helhet for del eller abstrakt for konkret. I setningen ”Han satte seg bak rattet” er helheten ”bil” underforstått. Synekdoken er beslektet med metonymi, og er utbredt i daglig språkbruk. I litteraturen brukes synekdoke ofte for eksempel til å omtale fiktive personer, ved at en lar øynene eller andre kroppsdeler representere hele personen. I sonetter og annen kjærlighetsdiktning er synekdoke særlig mye brukt til å omtale den tilbedte, som når Charles Baudelaire priser håret og parfymen til sin elskede i diktet Håret

———

Kilder:

Forsgren, Arne (redaktør, 2007), Litteraturvitenskapelig leksikon, Gyldendal ASA, Oslo.

Gaasland, Rolf (1999), Fortellerens hemmeligheter: Innføring i litteraturanalyse, Universitetsforlaget, Oslo.

Janss, Christian; Refsum, Christian (2010), Lyrikkens liv: Innføring i diktlesning, Universitetsforlaget, Oslo.

Store norske leksikons nettsider, nedlastet 05.09.2011: [link]

Universitetet i Oslos/Språkrådets ordbok på nett, nedlastet 05.09.2011: [link]

Nasjonal digital læringsarena, nedlastet 05.09.2011: [link]

Bilder av bokomslag tatt fra nettbokhandelen tanum.no, nedlastet 06.09.2011: [link]

Bilde av løve (fra filmen The Wizard of Oz), nedlastet 06.09.2011 og tatt fra: [link]

Bilde av mordskrik (fra Understanding Comics av Scott McCloud) nedlastet 06.09.2011 og tatt fra: [link]

  • Ida

    super spalte! lurte på akkurat dette forrige uke, faktisk.

  • Styrk

    Takk for den, fant ingen presisering av forskjellen mellom metonomi, symbol og metafor andre plassa.
    E symbol da en samlebetegnelse eller korsn d e?